با توجه به اهمیت بحث نمای ساختمان ها در ایجاد سیما و منظر شهری مطلوب، یکی از مهمترین فعالیت های مجتمع رسانه‌ای راه ‌و ساختمان از سال 97 پیگیری رفع چالش ها و ضعف های مربوط به حوزه نما با همکاری و تعامل نهادها و دستگاه های ذیربط بوده است.