همایش های برگزار شده

 دومین همایش بین المللی اجرای قوانین انرژی در ساختمان
اولیه همایش ملی وسعه مهندسی با رویکرد اخلاق حرفه ای
همایش تحول در فرآیند ساخت و ساز- مبحث دوم
همایش فرصت‏های پساتحریم در صدور خدمات فنی و مهندسی و جذب سرمایه گذاری خارجی
همایش سازنده پاسخگو
اولین همایش برچسب انرژی ساختمان
همایش انبوه سازی در دولت تدبیر و امید
اولین همایش شناسنامه فنی ملکی ساختمان
دومین همایش شناسنامه فنی ملکی ساختمان